De kunst van het borgen – visie vanuit praktijkervaring

De kunst van het borgen – visie vanuit praktijkervaring

De verwachtingen van de effecten van digitale leermiddelen op de toekomst van ons onderwijs zijn torenhoog. In de visie van Lexima gaat de grote onderwijsinnovatie waar we voor staan niet over technologische hypes, maar over ingrijpende gedragsveranderingen. De belangrijke voordelen die compenserende software biedt voor leerlingen met dyslexie bijvoorbeeld, worden pas volledig gerealiseerd als de juiste maatregelen zijn getroffen en leraren zich ander gedrag hebben eigen gemaakt. Borgen van verandering is de meest onderschatte succesfactor voor het realiseren van de meerwaarde van digitale leermiddelen. De kwaliteit én de continuïteit van de ict-ondersteuning aan de kwetsbare groep kinderen met dyslexie zijn alleen verzekerd als een adequaat borgingssysteem wordt ingevoerd.

Dit inzicht heeft Lexima enkele jaren geleden doen besluiten scholen te helpen met een goed doordachte aanpak van dyslexie, uitgewerkt in het Bovenschools Dyslexie Arrangement. Dit beproefde concept van meerjarige implementatietrajecten (op inmiddels meer dan duizend scholen) heeft geleerd dat het beschikbaar stellen van voldoende mensen en middelen, het goed trainen van alle betrokkenen en het meten en eerlijk bespreken van de voortgang, bepalend zijn voor succes. Ons motto daarbij is: samenwerken en kansen benutten!

Harry Kleintjens
directeur Lexima

← alle reisgenoten meer over deze reisgenoot →
-->